- :

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  ɡ :

  *     ( ) ( ).

   *    ( ).

- :

1.  .

2.  ( ).

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  ɡ :

   * ( ) ( ).

    * ( ( .

8.  250 .

9.   .

10.  .